ปรับปรุงล่าสุด 15 ก.ค. 2020 14:59:02 781

.

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

คณะผู้บริหารตำบล

ลำดับ     ชื่อ -นามสกุล             ตำแหน่ง
  1.             นายยศพนธ์ ศรีไสย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี                  
  2. นายจุฬา ทองกลม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                
  3.
นายอัชสิ จิตมั่น                                                                
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                              
  4. นายแสนศรี ศรีไชย              
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                                      

 

นายกองค์การบริหารตำบลนาเลิง และสมาชิกสภาตำบลนาเลิง  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่      มีนาคม 2557

สมาชิกสภาตำบล

ลำดับ     ชื่อ -นามสกุล             ตำแหน่ง
1. นายสมบูรณ์ ทองกลม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
2. นางพิมพิลาลัย ทองกลม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
3. นางรจนา ทองทิพย์       เลขานุการปลัดอบต.                   
4. นายพินทอง โพธิวัฒน์    สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 1)                
5. นายวิชิต เหง้าโพธิ์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 1)
6. นายมาลา จันสีชา สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 1)
7. นายหาญ นันทะสาร สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 1)
8. นายสมรัก วรโพด สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 3)
9. นายศรีไสว หัสดี สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 3)
10. นายพรทิพย์ แก้วภักดี สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 4)
11. นายสมาน กองแก้ว สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 4)
12. นายสมเกียรติ เชิดชัย สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 5)
13. นางจันทร์เพ็ญ สาระวัน สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 5)
14. นายบุญศรี โพธิวัฒน์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 6)
15. นายศักดิ์ศรี เถระพันธ์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 7)
16. นายพิสิษฐ์ แก้วภักดี สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 9)
17. นายสุขสันต์ นันทะสาร สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 9)
18. นายพรมมา โทนะพันธ์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 10)
19. นายเทียบ ทาระบุตร สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 10)
20. นายนสังเวียน ทองกลม สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 11)
21. นายสังเวียน ทองกลม สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 11)
22. นายสมาน จิตมั่น สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 12)
23. นายสุพจน์ กิ่งแก้ว สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 12)
24. นายทรวง ประถม สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 13)
25. นายบุญเทียม ศรีทนต์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 13)
26. นางดวงใจ ภูสมหมาย สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 14)
27. นายสนั่น นันทะสาร สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 14)
28. นางมะลิวรรณ โทนะพันธ์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 15)
29. นายสมบัติ นามเจริญ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 15)
30. นายฉลาด นามปัญญา สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 16)
31. นายสุบรรณ รัตนวรรณ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 16)
32. นายศรีสุวรรณ มูลวงษ์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 17)
33. นางราตรี ช่วยสุข สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 17)
34. นางลัดดาวัลย์ ศรีแก้ว สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 18)
35. นางสาวยุพา พุทธขันธ์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 18)

 


การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

     ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้า และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด โดยมีฝ่ายต่างๆ ดังนี้

  • คณะผู้บริหาร
  • สมาชิกสภา
  • สำนักปลัด
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองการศึกษา
  • กองสวัสดิการสังคม

 

สถานะการคลัง

 


ศูนย์บริการประชาชน

 


การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

    ประชาชนในตำบลจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาตำบล ซึ่งสมาชิกสภาตำบลทั้ง 21 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ประชาคม โดยตัวแทนที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ประสานขึ้นมาจากปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี