ปรับปรุงล่าสุด 16 ก.ค. 2020 06:46:33 765

วิสัยทัศน์

     "มุ่งเน้นพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกด้าน บ้านเมืองน่่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์"

พันธกิจ

1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
2. จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
3. จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดให้มีความมั่นคง สงบเรียบร้อย และพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
5. จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. จัดให้มีการพัฒนาการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี