ปรับปรุงล่าสุด 15 ก.ค. 2020 11:02:52 772

   

                     
   

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมการนับถือศาสนา 

นับถือศาสนาพุทธ  99 %  นับถือศาสนาอื่นๆ 1 %  

                                      
                                

ขนบธรรมเนียมประเพณี

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์
- ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
- วันไหว้ประสาททามจาน ขึ้น 15 ค่ า เดือน 5 ประมาณ เดือน เมษายน
- ประเพณีบุญข้าวสาก ประมาณเดือน ตุลาคม
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม
- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน