ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
                            ข่าวสาร อบต.หนองหมี
 

ข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 255 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (สายหลังโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม) บ้านเห็ดผึ้งน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร ปริมาณงาน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 18 ก.ย. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 23 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ ๑๗ เส้นดอนปู่ตาหนองเอก ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม.ระยะทางรวม ๒๒๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๑ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 19 พ.ค. 2022
 • วัสดุก่อสร้างในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษให้คนพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จำนวน ๑ ราย คือ นายวีระชัย จิตรมั่น อายุ ๒๘ บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๓ ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย เมื่อ 8 ก.ค. 2021
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรม อบต.หนองหมี

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักงานปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  รายงานประจำปี

  รายงานประจำปี 2562 อบต.หนองหมี

  ลิงก์ที่น่าสนใจ