ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
                            ข่าวสาร อบต.หนองหมี
 

ข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 138 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ ๑๗ เส้นดอนปู่ตาหนองเอก ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม.ระยะทางรวม ๒๒๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๑ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 11 พ.ค. 2022
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงหินคลุก บ้านดอนไม้งาม ม.๖,ม.๙,ม.๑๔ เส้นไปแยกโนนเลา-คลองส่งน้ำ (บ.เหนือดแอ่) ปริมาณงาน ผิวจราจร หินคลุก ปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๔๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๔.๑๘ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 25 มี.ค. 2022
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงหินคลุก บ้านดอนไม้งาม หมู่ ๙ เส้นเชื่อมถนนลาดยาง ปริมาณงาน ผิวจราจร หินคลุก ปรับเกลี่ยแต่ง จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗.๕๐ ม. ระยะทางรวม ๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๐๙ ลบ.ม. (ตามแบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 25 มี.ค. 2022
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ ๑๗ เส้นดอนปู่ตาหนองเอก ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม.ระยะทางรวม ๒๒๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๑ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 19 พ.ค. 2022
 • วัสดุก่อสร้างในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษให้คนพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จำนวน ๑ ราย คือ นายวีระชัย จิตรมั่น อายุ ๒๘ บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๓ ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย เมื่อ 8 ก.ค. 2021
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  แสดง 1 ถึง 5 จาก 38 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
  สน.บถ.มท 0809.2/ว250616/08/256517/08/2565
  2ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word]
  กพส.มท 0810.7/ว251617/08/256517/08/2565
  3การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ
  กสว.มท 0820.2/ว251017/08/256517/08/2565
  4การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
  [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  กพส.มท 0810.4/ว251116/08/256517/08/2565
  5ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word]
  กศ.มท 0816.3/ว252217/08/256517/08/2565

  กิจกรรม อบต.หนองหมี

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักงานปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  รายงานประจำปี

  รายงานประจำปี 2562 อบต.หนองหมี

  ลิงก์ที่น่าสนใจ