ปรับปรุงล่าสุด 15 ก.ค. 2020 11:07:30 1,408

                                                              

    

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านแสนแก้ว  ตำบลหนองหมี  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะห่างจากอำเภอราษีไศล ประมาณ  22  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ   ประมาณ  25  กิโลเมตร

เนื้อที่

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  25.17  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ    15,855  ไร่

ภูมิประเทศ

         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่เป็นป่าอยู่ริมแม่น้ำมูล ประมาณ  850 ไร่ มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน และมีอาณาเขตติต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

  - ทิศเหนือ       จรด     ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล       จังหวัดศรีสะเกษ
  - ทิศใต้         จรด     ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย   จังหวัดศรีสะเกษ
  - ทิศตะวันออก จรด     ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย   จังหวัดศรีสะเกษ
  - ทิศตะวันตก   จรด     ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล       จังหวัดศรีสะเกษ